Om Gyllenborg og Prestvannet Bydelsråd

Gyllenborg og Prestvannet Bydelsråd ble stiftet juni 2011.

Bydelsinndelingen i Tromsø er gjort med utgangspunkt i skolekretsene Gyllenborg og Prestvannet. I åtte av ni bydeler i Tromsø er det nå egne bydelsråd som er høringspart for kommunen i blant annet plansaker. Bydeler i Tromsø har ingen politisk funksjon som i for eksempel i Oslo kommune.

Kart over bydelen finner du her http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=962101d2ef3947c0a386b5e055a450aa&extent=18.8741%2C69.6315%2C19.015%2C69.6756

 

 

VEDTEKTER FOR

GYLLENBORG OG PRESTVANNET BYDELSRÅD

 

Vedtatt 19.03.2015

 

 

 

§1   Bydelsrådets overordnede formål

 

Bydelsrådet er et frittstående, partipolitisk uavhengig råd, stiftet 8.6 2011.

 

Bydelsrådet er sammensatt av medlemmer fra velforeninger, organisasjoner og enkeltpersoner, og skal representere befolkningen i  Gyllenborg skolekrets og Prestvannet skolekrets. (Se vedlagt kart.)

 

Gyllenborg og Prestvannet bydelsråds formål er å arbeide for en kulturell og sosial utvikling av bydelen, fremme gode oppvekstsvilkår for barn og unge, skape nærhet og lokal identitet for befolkningen og virke som en paraplyorganisasjon for beboerne og organisasjonslivet.

 

Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd skal være formell part/høringsinstans i saker som gjelder planlegging og regulering i bydelen

 

Bydelsrådet skal ta tak i de saker som bidrar til at bydelen oppleves som et trivelig sted å bo i. Bydelsrådet skal særlig arbeide for å få innsyn i kommunens og andre offentlige og private aktørers planlegging hva angår:

 

 • Skoler og barnehager.
 • Fremtidig boligbygging i bydelen.
 • Trafikk og kommunikasjon (Gang- og sykkelveier, snarveier og stier)
 • Områder for industri og næringsliv
 • Strand og havneområder.
 • løkker, lekeareal og grøntområder
 • Tilgjengelighet til friarealer og ettersyn med disse.

 

Bydelsrådet kan også iverksette andre nødvendige tiltak for bydelsutvikling.

 

§2  Bydelsrådets organisasjonsform

 

Styret

 

Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd består av et styre på 5-7 personer som har ansvaret for den daglige utøvelse av bydelsrådets formål – jfr § 1 – samt oppgaver som for øvrig vedtas av årsmøtet.

 

Medlemmer av styret må ha bostedsadresse innenfor bydelsrådets virkeområde. Lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner har lik adgang til å foreslå kandidater til bydelsrådets styre.

 

Årsmøtet velger leder, styremedlemmer og varamedlem for to år av gangen på en slik måte at ca halvparten styremedlemmer skiftes ut hvert år.  Styret skal arbeide i forhold til vedtektene og årsmøtets arbeidsplan til enhver tid.

 

Styreleder og et styremedlem i fellesskap kan tildele prokura.

 

 

 

Årsmøtet

 

Årsmøtet er Gyllenborg og Prestvannet bydelsråds høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret sørger for allmenn kunngjøring minst 4 uker på forhånd. Kunngjøringen skal inneholde oppfordring om å foreslå kandidater til styret og opplyse om at forslag til vedtektsendringer eller andre saker man ønsker å ta opp i Årsmøtet senest 3 uker før Årsmøtet skal avholdes.

 

Alle som er bosatt innenfor bydelsrådets virkeområde og som går i 9. klasse eller eldre kan være tilstede på årsmøte med tale-, forslags- og stemmerett.

 

Det skal føres møteprotokoll fra årsmøtet etter vanlige regler.

 

Regnskapsåret følger kalenderåret. Ved avstemming på årsmøtet gjelder vanlig flertallsregel (simpelt flertall).

 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom 2/3 av styremedlemmene i bydelsrådet ønsker det, eller dersom 50 % av antall stemmeberettigede ved siste ordinære årsmøte krever det.

 

 

 

§3  Styrets sammensetning

 

 1. Styret konstituerer seg selv og utnevner nestleder, kasserer, sekretær.
 2. Styret har fullmakt til å nedsette arbeidsgrupper som skal arbeide med konkrete oppgaver. Disse gruppene kan bestå av personer med spesielle interesser og /eller kompetanse i forhold til arbeidsoppgavene.
 3. Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
 4. Ved avstemming gjelder vanlig flertallsregel (simpelt flertall).
 5. Styreleder er møteleder.
 6. Styreleder har ansvar for å sette opp saksliste og innkalle til møte.
 7. Innkalling til møte skal skje i god tid før møtet.

 

 

 

§4  Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 

1.              Valg av ordstyrer

 

2.              Valg av sekretær

 

3.              Godkjenning av fremmøtte representanter

 

4.              Regnskap

 

5.              Årsmelding

 

6.              Styrets forslag til handlingsplan

 

7.              Budsjett

 

8.              Andre saker som er fremmet

 

9.              Valg av leder, styre, revisor og valgkomité

 

 

 

§5  Vedtektsendringer

 

Endringer av vedtektene kan bare foretas av Årsmøtet. Endringsforslag med styrets innstilling skal offentliggjøres senest 2 uker før årsmøtet. For gyldig vedtak kreves 2/3 flertall på årsmøtet.

 

 

 

§6  Oppløsning

 

Forslag om oppløsning av Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd må legges fram som egen sak på et årsmøte for å kunne realitetsbehandles på neste ordinære årsmøte. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

Ved oppløsning overføres bydelsrådets kapital til et utviklingsfond for bydelen.

 

Styret utarbeider egne vedtekter for dette.

 

 

 

 

 

Tromsø, 11.03.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sign 1                                                                                    Sign 2

 

 

 

Kart over bydelen finner du her http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=962101d2ef3947c0a386b5e055a450aa&extent=18.8741%2C69.6315%2C19.015%2C69.6756